Case - träningsappar

CASE: TRÄNINGSAPPAR


Träningsappar får inte binda upp gym med exklusivitet


Företaget I'M WITH BRUCE AB tillhandahöll en tjänst där konsumenter via ett medlemskap och en app kunde boka träningstider på olika typer av träningsanläggningar, t.ex. gym. Till en fast månadskostnad kunde man alltså få tillgång till flera olika träningsanläggningar. Bruce tecknade avtal med träningsanläggningar och tillämpade då en exklusivitetsklausul som gjorde det omöjligt för konkurrerande träningsappar att få tillgång till samma gym som Bruce tecknat avtal med.


Bruce konkurrent Swiftr AB ingav därför ett klagomål till Konkurrensverket i september 2019. Advokat Eric Ericsson var ombud för Swifter. I december 2019 beslutade Konkurrensverket att interimistiskt (dvs. under tiden som ärendet utreddes) ålägga Bruce att dels inte tillämpa klausuler om exklusivitet i befintliga avtal med företag som bedriver träningsanläggningar i Stor-Stockholm och i Stor-Göteborg som innebär att företagen förhindras att ingå affärsförhållanden med andra företag som bedriver med Bruce konkurrerande verksamhet, dels inte ingå nya avtal som innehåller sådana klausuler om exklusivitet med dessa företag.


Konkurrensverkets utredning visade att de avtal om exklusivitet som Bruce hade ingått i de nämnda geografiska områdena kunde innebära en överträdelse av förbuden mot konkurrensbegränsande avtal i konkurrenslagen och i EU-rätten.


Efter att Bruce hade inkommit med frivilliga åtaganden i ärendet gjorde Konkurrensverket bedömningen att åtagandena var tillräckliga för att de konkurrensproblem som verket hade identifierat inte skulle kunna uppstå under åtagandenas löptid. Det fanns därför inte anledning att fortsätta utredningen. Bruces åtaganden godtogs och förenades med vite i ett beslut i juli 2020.

Advokat Eric Ericsson:


- Detta ärende har intressant av flera skäl. Dels var det Konkurrensverkets första beslut om ett interimistiskt åläggande på ganska många år och det visade att verket åter var berett att använda detta viktiga redskap. Dels rörde ärendet en ny slags tjänst som bygger på de möjligheter som digitala plattformar skapar. Det var därför angeläget att Konkurrensverket förmådde utreda och ingripa relativt snabbt.

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS


Har ditt företag konkurrensproblem? Hör av dig för en förutsättningslös konsultation.

unsplash