Case - hotellbokning

CASE: HOTELLBOKNIING


Hotellbokningsplattform får inte kräva prisparitet av hotellen


Företaget Booking tillhandahåller en onlinetjänst för hotellbokning. År 2013 uppmärksammades Konkurrensverket av flera hotellkedjor på att Booking i sina standardvillkor för hotell som ville ansluta sig till bokningstjänsten hade infört ett förbud för hotellen att erbjuda lägre pris på jämförbara rum hos Bookings konkurrenter och på hotellens egna hemsidor, jämfört med det pris som hotellet erbjöd via Booking.


Efter en omfattande utredning kom Konkurrensverket till den preliminära slutsatsen attbestämmelsen i Bookings avtal, som innebar att Booking måste erhålla lika bra eller bättre priser än sina konkurrenter (s.k. horisontell prisparitet), utgjorde en konkurrensbegränsning i strid med 2 kap. 1 § KL och artikel 101.1 FEUF.


När det däremot gällde bestämmelsen att hotellen inte fick tillämpa ett lägre pris på sin egen hemsida (s.k. vertikal prisparitet) så ansåg Konkurrensverket att denna minskade risken för att hotellen skulle åka snålskjuts på de investeringar som Booking gjorde i bokningsplattformen. Därmed kunde Booking få ersättning för sina sök- och jämförelsetjänster så att dessa kunde erbjudas på marknaden utan kostnad för konsumenterna.


Booking gav in ett s.k. frivilligt åtagande till Konkurrensverket som innebar att Booking inte längre skulle tillämpa villkor om prisparitet i förhållande till sina konkurrenter. Konkurrensverket ansåg att detta möjliggjorde för hotellen att erbjuda en bokningsplattform lägre rumspris i utbyte mot lägre provisionskostnad. Därmed kunde priskonkurrensen förväntas stärkas mellan hotellen på dessa bokningsplattformar. Konkurrensverket avslutade utredningen år 2015 och förenade Bookings åtagande med ett vite.


Advokat Eric Ericsson biträdde flera hotellföretag i utredningen. Efter beslutet stämde hotellens branschorganisation Visita, med advokat Eric Ericsson som ombud, Booking i Patent- och Marknadsdomstolen och yrkade på att domstolen skulle ålägga Booking att upphöra även med den vertikala prisparitetsbestämmelsen. I juli 2018 biföll Patent- och Marknadsdomstolen Visitas talan, men efter överklagan undanröjde Patent- och Marknadsöverdomstolen i maj 2019 underinstansens dom, eftersom överdomstolen inte ansåg att konkurrensbegränsningen var tillräckligt styrkt av utredningen i målet.

Advokat Eric Ericsson:


- Detta är ett av ett flertal ärenden på senare år som gäller en digital plattformstjänst, vilket visar att ny teknik och nya affärsmodeller ofta utmanar rådande ordning på en marknad på ett sätt som kan föranleda konkurrensrättsliga tvister.


- I detta fall kom vi en bit på vägen mot friare konkurrens redan genom åtagandet i Konkurrensverkets utredning att avskaffa horisontell prisparitet. I domstolen fick vi medhåll för att ta ett steg till och avskaffa även vertikal prisparitet, men överdomstolen har genomgående valt att tillämpa högre beviskrav än underinstansen så vi nådde inte ända fram i det fallet.

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS


Har ditt företag konkurrensproblem? Hör av dig för en förutsättningslös konsultation.

unsplash