Case - förpackningsinsamling

CASE: FÖRPACKNINGSINSAMLINGEN


Förpackningsinsamling - en nödvändig nyttighet?


Svenska Förpackningsinsamlingen AB (FTI) hade byggt upp ett rikstäckande system med s.k. återvinningsstationer (ÅVS) där hushållen kan lämna uttjänta förpackningar av olika material. Förpackningsproducenter var skyldiga att tillhandahålla en rikstäckande insamlingsstjänst och FTI hade ursprungligen ett faktiskt monopol på denna tjänst. Men efter att företaget TMResponsibility AB (TMR) hade etablerats år 2005 uppkom konkurrens.


För att kunna konkurrera med FTI behövde dock TMR få tillgång till ÅVS-systemet. FTI vägrade. TMR gjorde en anmälan till Konkurrensverket år 2008 och hävdade att ÅVS-systemet var en s.k. nödvändig nyttighet, dvs. något som inte var praktiskt och/eller ekonomiskt möjligt att duplicera. Konkurrensverket delade efter en ingående utredning TMR:s uppfattning. FTI åtog sig då att förhandla med TMR om ett avtal som gav TMR tillgång till ÅVS-systemet. Ett avtal ingicks i början av år 2012.


Emellertid sade FTI upp avtalet år 2016 och vägrade förhandla om en förlängning. TMR gjorde en ny anmälan till Konkurrensverket, som i ett beslut i februari 2018 ålade FTI vid vite att återkalla sin uppsägning av avtalet med TMR. I januari 2019 beslutade Patent- och Marknadsdomstolen att fastställa Konkurrensverkets åläggande, men i februari 2020 upphävde Patent- och Marknadsöverdomstolen Konkurrensverkets beslut, eftersom man inte ansåg att nödvändighetsrekvisitet (dvs. att tillgång till ÅVS-systemet var nödvändig för att kunna konkurrera med FTI) var styrkt.


Advokat Eric Ericsson var ombud för TMR i ärendet.

Advokat Eric Ericsson:


- Denna konkurrensrättsliga tvist pågick under många år och föranledda flera olika processer. Konkurrensverkets strävan mot en mer effektiv konkurrens på detta område tog slutligen stopp till följd av överdomstolens höga beviskrav, vilket var beklagligt.

- Överdomstolen har sedan den inrättades år 2016 lagt ribban så högt att ingen kärande fick bifall i något mål under de första fem åren.

- På den aktuella marknaden har konkurrensproblemen senare lösts med ny lagstiftningen (år 2023).

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS


Har ditt företag konkurrensproblem? Hör av dig för en förutsättningslös konsultation.

unsplash