Att anlita advokat

Att anlita advokat


Som ledamot av Sveriges Advokatsamfund tillämpar jag i min verksamhet därutöver alla de regler för advokatverksamheten som fastställts av Advokatsamfundet och i lag.


Den som anlitar en advokat skyddas av tystnadsplikt och riskerar inte att advokaten hamnar i intressekonflikter med andra parter. Advokater har också en ansvarsförsäkring till skydd för klienternas ekonomiska intressen. Klientmedel hålls avskilt från advokatfirmans ekonomi.


Advokaters arvode skall vara skäligt och det får normalt inte vara villkorat av ärendets utgång. Det vanliga är att advokater debiterar ett timarvode för nedlagd tid. Vid behov har advokater rätt att begära förskott, såväl för utlägg som arvode. Fakturering kan ske löpande, eller som à conto-fakturering med slutfakturering när ärendet är avslutat.


Vissa typer av advokatuppdrag omfattas av penningtvättslagstiftningen (finansiella transaktioner liksom företags- och fastighetstransaktioner) och då måste klientens identitet styrkas. Advokaten kan dessutom i vissa fall vara skyldig att rapportera sådana transaktioner till berörda myndigheter.


Advokat som tar uppdrag från konsument är skyldig att följa de beslut som fattas av Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd, Box 27321, 102 54 Stockholm. Läs mer på Konsumenttvistnämndens hemsida.

Advokat Eric Ericsson AB

Telefon 070-678 57 82

E-post advokat@ericericsson.se

SiteLock