Allmänna villkor

Allmänna villkor


Advokat Eric Ericsson AB tillämpar följande allmänna villkor, om inte något annat avtalats skriftligen för ett visst uppdrag.


Uppdraget

En första kontakt för att få besked om vilka åtgärder som eventuellt kan vidtas i ett ärende innebär ingen förpliktelse för klienten. Först när vi är överens om vad som skall göras, när det skall vara klart och hur det skall redovisas börjar jag arbeta med ärendet. Om den tid som jag ägnat åt den initiala kontakten har varit till nytta för ärendet kommer jag att ta betalt även för den. Om klienten så önskar kan jag göra en uppskattning av förväntad tidsåtgång och kostnad. Vi kan även komma överens om hur kostnadsuppskattningen skall följas upp. Klienter som så önskar får en skriftlig uppdragsbekräftelse.


Registrering av nya klienter

Följande information behövs för registrering av nya klienter:

  • Klientens fullständigt firmanamn, adress och organisationsnummer
  • Kontaktpersonens namn, direkttelefon och mejladress
  • Ev. särskild faktureringsadress, referensnummer el. dyl.
  • Ev. motparts fullständiga firmanamn och organisationsnummer


Fakturering

Jag tillämpar normalt månadsfakturering, dvs. vid varje månadsskifte slutfaktureras det arbete som utförts under månaden. I mindre uppdrag för återkommande klienter kan i stället kvartalsfakturering tillämpas för att minska administrationen. Timarvodet fastställs med utgångspunkt i ärendets komplexitet. I fakturan redovisas de åtgärder som vidtagits, när detta skett, hur lång tid det tagit samt timarvodet. Vid fakturering är minimidebiteringen en timme, även om nedlagd tid är mindre, för att täcka även administrativa kostnader. Fakturan förfaller till betalning efter 30 dagar. Därefter debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagens regler. Efter särskild, skriftlig överenskommelse kan även andra villkor gälla. Nya klienter kan bli ombedda att betala in förväntat arvode i förskott. Avräkning från förskottet sker sedan vid slutfaktureringen.


Ansvarsbegränsning

Advokat Eric Ericsson AB:s ansvar för skador orsakade av rådgivningen i ett uppdrag är begränsat till direkta skador och till ett maximalt belopp motsvarande tre (3) miljoner kronor.


Konsumenttvistnämnd

Advokat Eric Ericsson AB följer de beslut som fattas av Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd,

Box 27321, 102 54 Stockholm. Läs mer på Konsumenttvistnämndens hemsida.

Advokat Eric Ericsson AB

Telefon 070-678 57 82

E-post advokat@ericericsson.se

SiteLock