Villkor

Tavlan i bakgrunden är målad av Katinka Husberg


Villkor


Här finns information om de villkor som gäller för Advokat Eric Ericsson AB:s tjänster.


Allmänna villkor


Att anlita advokat


Hantering av personuppgifterAllmänna villkor


Advokat Eric Ericsson AB tillämpar följande allmänna villkor, om inte något annat avtalats skriftligen för ett visst uppdrag.


Uppdraget

En första kontakt för att få besked om vilka åtgärder som eventuellt kan vidtas i ett ärende innebär ingen förpliktelse för klienten. Först när vi är överens om vad som skall göras, när det skall vara klart och hur det skall redovisas börjar jag arbeta med ärendet. Om den tid som jag ägnat åt den initiala kontakten har varit till nytta för ärendet kommer jag att ta betalt även för den. Om klienten så önskar kan jag göra en uppskattning av förväntad tidsåtgång och kostnad. Vi kan även komma överens om hur kostnadsuppskattningen skall följas upp. Klienter som så önskar får en skriftlig uppdragsbekräftelse.


Registrering av nya klienter

Följande information behövs för registrering av nya klienter:

    • Klientens fullständigt firmanamn, adress och organisationsnummer
    • Kontaktpersonens namn, direkttelefon och mejladress
    • Ev. särskild faktureringsadress, referensnummer el. dyl.
    • Ev. motparts fullständiga firmanamn och organisationsnummer


Fakturering

Jag tillämpar normalt månadsfakturering, dvs. vid varje månadsskifte slutfaktureras det arbete som utförts under månaden. I mindre uppdrag för återkommande klienter kan i stället kvartalsfakturering tillämpas för att minska administrationen. Kortare uppdrag faktureras när de avslutats.


Timarvodet fastställs med utgångspunkt i ärendets komplexitet. I fakturan redovisas de åtgärder som vidtagits, när detta skett, hur lång tid det tagit samt timarvodet. Vid fakturering är minimidebiteringen en timme, även om nedlagd tid är mindre, för att täcka även administrativa kostnader.


Fakturan förfaller normalt till betalning efter 30 dagar. För nya klienter är betalningsfristen 10 dagar. Därefter debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagens regler. Alternativt kan nya klienter bli ombedda att betala in förväntat arvode i förskott. Avräkning från förskottet sker sedan vid slutfaktureringen.


Om rättsskyddsförsäkring ska användas för uppdraget ska detta meddelas innan uppdraget påbörjas.


När uppdrag lämnas av annan advokatbyrå fakturerar Advokat Eric Ericsson AB denna advokatbyrå såsom uppdragsgivare, varefter advokatbyrån i fråga vidarefakturerar sin klient. Den advokatbyrå som är uppdragsgivare i ärendet är betalningsansvarig gentemot Advokat Eric Ericsson AB oavsett hur uppdragsgivarens avtal med sin klient är utformat.


Ansvarsbegränsning

Advokat Eric Ericsson AB:s ansvar för skador orsakade av rådgivningen i ett uppdrag är begränsat till direkta skador och till ett maximalt belopp motsvarande tre (3) miljoner kronor.Tillbaka till toppen av sidanAtt anlita advokat


Som ledamot av Sveriges Advokatsamfund tillämpar jag i min verksamhet därutöver alla de regler för advokatverksamheten som fastställts av Advokatsamfundet och i lag.


Den som anlitar en advokat skyddas av tystnadsplikt och riskerar inte att advokaten hamnar i intressekonflikter med andra parter. Advokater har också en ansvarsförsäkring till skydd för klienternas ekonomiska intressen. Klientmedel hålls avskilt från advokatfirmans ekonomi.


Advokaters arvode skall vara skäligt och det får normalt inte vara villkorat av ärendets utgång. Det vanliga är att advokater debiterar ett timarvode för nedlagd tid. Vid behov har advokater rätt att begära förskott, såväl för utlägg som arvode. Fakturering kan ske löpande, eller som à conto-fakturering med slutfakturering när ärendet är avslutat.


Vissa typer av advokatuppdrag omfattas av penningtvättslagstiftningen (finansiella transaktioner liksom företags- och fastighetstransaktioner) och då måste klientens identitet styrkas. Advokaten kan dessutom i vissa fall vara skyldig att rapportera sådana transaktioner till berörda myndigheter.


Läs mer på Sveriges Advokatsamfunds hemsida om bl.a.Vägledande regler för god advokatsedoch annat som gäller när man anlitar en advokat.


Advokat Eric Ericsson AB följer de beslut som fattas av Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd,

Box 27321, 102 54 Stockholm. Läs mer på Konsumenttvistnämndens hemsida.Tillbaka till toppen av sidanBehandling av personuppgifter


Personuppgiftsansvarig

Advokat Eric Ericsson AB, org.nr 559146-9191, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter i huvudsakligen tre olika kategorier:

(i) Kontaktpersoner för klienter, motparter eller andra intressenter med vilka vi kommunicerar i samband med uppdrag, eller som vi behandlar när uppdraget förbereds, hanteras eller i övrigt administreras.

(ii) Kontaktpersoner för potentiella klienter och andra advokatbyråer.

(iii) Anställda och personer som söker anställning hos oss.


De personuppgifter som vi samlar in och behandlar är bland annat namn, kontaktuppgifter och befattning.


Den största delen av personuppgifterna härrör från dig själv eller från din arbetsgivare. Vi samlar även in personuppgifter från externa källor såsom offentliga bolags- och adressregister, offentliga webbplatser och från kreditupplysningsföretag.


Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. I vissa fall, när vi har begärt personuppgifter i anslutning till åtagande av ett uppdrag, kan det förhållandet att du inte lämnar personuppgifterna leda till att vi inte kan åta oss uppdraget eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.


Ändamål med behandling

Vi behandlar personuppgifter för att genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdrag, för att tillvarata dina eller vår klients intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna kan också användas för andra legitima ändamål såsom affärs- och metodutveckling, marknadsföring, marknadsanalys, statistik, rekrytering och riskhantering.


Laglig grund

Vi behandlar personuppgifter eftersom det är nödvändigt för oss för att vi ska kunna:

(i) fullgöra avtal med dig eller för att kunna vidta åtgärder innan avtal ingås,

(ii) fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss, och/eller

(iii) uppfylla ett berättigat intresse där vi bedömt att det berättigade intresset väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.


Behandling i syfte att utveckla och analysera verksamheten samt för marknadsföringsändamål behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten samt kommunicera med våra kontakter.


Överföring och mottagare av personuppgifter

Det är nödvändigt för oss att överföra dina personuppgifter till externa IT-tjänsteleverantörer som lagrar och har åtkomst till personuppgifter för vår räkning.


Vi kommer i övrigt inte att lämna ut personuppgifter till externa parter utom i de fall då:

(i) det är särskilt överenskommet mellan dig och oss,

(ii) det inom ramen för ett uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra klienters rättigheter och intressen, och

(iii) det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet, efterkomma dom eller myndighetsbeslut.


Personuppgifterna kan vidare komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud när det är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra klienters rättigheter.


Vi kommer inte att överföra eller behandla personuppgifter utanför EES-området eller annat land som uppfyller gällande krav, annat än i den utsträckning som det är nödvändigt inom ramen för hantering av ett uppdrag.


Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som vi behandlar inom ramen för uppdrag sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.


Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet sparas under en tid om tolv månader efter den senaste kontakten med dig.


Personuppgifter om jobbsökande sparas under pågående rekryteringsprocess och därefter under ytterligare ett år i förekommande fall.


I övrigt kommer vi endast spara personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet för vilket vi behandlar personuppgifterna.


Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att under vissa förutsättningar och i viss utsträckning få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.


Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).


Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på advokat@ericericsson.se.Tillbaka till toppen av sidan