Konkurrensbloggen 2021

Konkurrensbloggen 2021


2021-07-12


Kommissionens utkast till nya regler och riktlinjer för konkurrensbegränsningar i vertikala avtal


Den 9 juli 2021 publicerade EU-kommissionen utkast till ny förordning om gruppundantag för vertikala avtal samt nya riktlinjer för tillämpningen av gruppundantaget. Bakgrunden är att det nuvarande gruppundantaget löper ut den sista maj nästa år och att en utvärdering och översyn därför gjorts. Nu finns ett förslag till nya regler och riktlinjer. Här kommenterar jag några intressanta nyheter.


Fokus på e-handel


Störst fokus under översynen har det av lätt insedda skäl varit på frågor om e-handel, en företeelse som ju ökat enormt i betydelse sedan de nuvarande reglerna antogs år 2010. Kommissionen kallar detta "onlineplattformsekonomin". Ett viktigt klargörande i ingressen till den nya gruppundantagsförordningen (punkt 10) är att företag som tillhandahåller onlinebaserade förmedlingstjänster ska ses som leverantörer. De är alltså leverantörer av en tjänst som gör det möjligt för andra företag att erbjuda varor eller tjänster till företag eller konsumenter, men dessa plattformar är inte själva säljare eller agenter av de aktuella varorna eller tjänsterna. Detta har betydelse för hur man ska se på relationen mellan sådana onlinebaserade förmedlingstjänster (t.ex. en hotellbokningssajt) och deras kunder (i detta fall: hotellen; dvs. säljarna av den vara eller tjänst som slutkunden efterfrågar).


Utkastet till nya gruppundantagsförordning


Utkastet till ny gruppundantagsförordning motsvarar i allt väsentligt den tidigare, med en del språkliga förtydliganden. En konkret nyhet, som är kopplad just till onlineplattformsekonomin är en ny s.k. utesluten konkurrensbegränsning (den omfattas alltså inte av gruppundantaget) som finns i förslaget till artikel 5 1 d. Enligt förslaget förbjuds s.k. prisparitetsbestämmelser. Med detta menas avtalsklausuler som hindrar köparen av en onlinebaserad förmedlingstjänst från att erbjuda, sälja eller återförsälja varor eller tjänster till slutanvändare på gynnsammare villkor med hjälp av konkurrerande onlinebaserade förmedlingstjänster, än de villkor som gäller för den aktuella förmedlingstjänsten. Detta motsvarar den praxis som fastslogs i Booking-ärendet: Booking tilläts inte hindra hotellen från att erbjuda lägre pris via en konkurrerande tjänst, t.ex. Expedia, än det pris som hotellen satte via Booking.


Däremot kommer det fortsatt att vara tillåtet att hindra köparna av förmedlingstjänsten från att erbjuda slutkunderna lägre pris via sina egna onlinekanaler (också i enlighet med Booking-doktrinen). Detta framgår av utkastet till nya riktlinjer (punkt 336) och motiveras av att leverantören av den onlinebaserade förmedlingstjänsten har ett berättigat intresse av att undvika att köparen av denna tjänst åker snålskjuts på den genom att erbjuda sina kunder ett lägre pris vid köp direkt av denne. Detta undantag förutsätter dock, liksom gruppundantaget i sin helhet, att parternas respektive marknadsandelar inte överstiger 30 procent. Om så är fallet krävs en individuell bedömning.


Utkastet till nya riktlinjer


I utkastet till nya riktlinjer kommenteras en annan e-handelsrelaterad fråga som också diskuterats mycket på senare år, nämligen om en leverantör kan hindra sina återförsäljare från att sälja avtalsprodukter via en e-handelsplattform (som i det engelska utkastet till riktlinjer kallas "online marketplace"). Typexemplet är väl Amazon, där e-handlare kan lägga ut sina varor till försäljning för att nå en större målgrupp än om de bara har en webbshop på sin egen hamsida. Förutsatt att marknadsandelsgränsen på 30 procent inte överträds så är det enligt riktlinjerna (punkt 316) tillåtet för en leverantör att ålägga sina återförsäljare ett förbud mot att använda externa e-handelsplattformar. Däremot måste återförsäljarna alltid få driva egna webbshoppar (som dock kan vara underkaste kvalitetskrav på samma sätt som fysiska butiker om det är motiverat).


En tredje fråga på samma tema gäller återförsäljarnas användning av prisjämförelsesajter (även kallat metasöksidor). Gruppundantaget tillåter ju förbud mot aktiv marknadsföring och försäljning utanför det tilldelade området, och det omfattar även användning av prisjämförelsesajter som är särskilt riktade mot geografiska områden som omfattas av förbudet mot aktiv marknadsföring och försäljning. Men i övriga fall anses ett förbud för återförsäljarna att använda prisjämförelsesajter som en s.k. hard core restriction, dvs. en särskilt allvarlig begränsning som medför att gruppundantaget i sin helhet går förlorat för avtalet i fråga. (Detta framgår av punkt 327 i riktlinjerna som hänvisar till artikel 4 b-d i gruppundantagsförordningen.)


Kommentar


Med de nya utkasten till gruppundantag och riktlinjer för vertikala avtal gör Kommissionen några viktiga förtydliganden i frågor som berör många företag i olika branscher, eftersom e-handeln vuxit så i betydelse. Det är välkommet. Men på det stora hela behåller Kommissionen den struktur för hantering av konkurrensbegränsnigar i vertikala avtal som fungerat väl under ganska många år nu, vilket är klokt. 


Remissomgång pågår


Den som vill framföra sina synpunkter på utkasten till Kommissionen kan göra det fram till den 17 september 2021.


Länk till Kommissionens utkast.